ProPrios - Medical Center

Terapie a metódy

Nová úroveň v neurorehabilitácii

Prístup ProPrios

posúva intenzívnu individuálnu rehabilitáciu na kvalitatívne novú úroveň s cieľom dosiahnutia trvalého zlepšenia stavu pacientov pomocou efektívnejších postupov a najnovších technológií. Zároveň dopĺňa terapeutický systém o dostupnejšie týždenné, ambulantné a jednodňové modely liečby "retain & develop".

Systematický postup

pri liečbe pacientov s neuro-ortopedickými poruchami spočíva v kombinácii inovatívnych metód a technológií s klasickými rehabilitačnými postupmi, ktoré pretvárame do konceptu "ProPrios", kde každá z použitých terapií prispieva k maximálnemu účinku každej z nasledovných procedúr.

Neuroplasticita

Snažíme sa prebudiť neaktívne neuróny a modulovať ich tak, aby prevzali funkcie poškodených častí mozgu. Vďaka aktivácii spiacich neurónov dokáže mozog znovu získať schopnosť ovládania tela, jeho pohybov a reči - a to prostredníctvom tzv. neuroplasticity.

Najdôležitejšie zložky koncepcie ProPrios

exo bionic

EXO bionic

Najmodernejší bionický exoskelet HAL (Hybrid Assistive Limb).

Náš mozog vysiela impulzy do svalov prostredníctvom štruktúr miechy a periférneho nervového systému, aby začali pohybovať končatinami. V prípade poškodenia CNS sú tieto impulzy obmedzené a nepostačujúce na vykonanie plnohodnotného správneho pohybu.

Exoskelet HAL zachytáva aj tie najslabšie impulzy, ktoré nestačia na samostatný pohyb a viacnásobne ich zosilňuje. Pacient tak iniciuje pohyb prostredníctvom vlastného zámeru, na základe ktorého robotický oblek pohyb vykoná.

Na rozdiel od iných, menej sofistikovaných modelov chodiacich robotov s pasívnym, "núteným" alebo diaľkovým ovládaním pohybov pacienta, HAL robí z chôdze aktívny a vedomý úkon, ktorý sa najviac približuje fyziologickému procesu.

Počas vykonávania pohybu mozog pacienta dostáva cennú neuromuskulárnu spätnú väzbu z jeho končatín a želaný cyklus "zámer - akcia - výsledok - spätná väzba" sa zavŕši. Dochádza tak k maximálnej aktivácii spiacich buniek mozgu a miechy.

ProPrio terapia

ProPrio

Dynamická proprioceptívna korekcia (PNF), známa aj ako "tréning v kozmickom obleku".

Náš mozog neustále prijíma a analyzuje impulzy zo senzorických jednotiek (proprioceptorov), ktoré sa nachádzajú po celom tele vrátane rúk a nôh. ProPrio má pôvod v kozmickej medicíne a je určený na zosilnenie zdravých senzorických impulzov z receptorov končatín do CNS.

Takzvaný "tréning v kozmickom obleku" je jedným z najintenzívnejších proprioceptívnych stimulačných postupov, ktoré sa v súčasnosti používajú pri pacientoch s poškodením centrálneho nervového systému, ako je detská mozgová obrna (DMO), stavy po cievnej mozgovej príhode alebo kraniocerebrálnej traume.

Jadrom tejto metódy je obnova funkcií motorických centier mozgu prostredníctvom cielenej korekcie držania tela a pohybových vzorcov, pričom odpor elastických častí obleku vytvára silný stimulačný efekt pre proprioceptory.

Vzniká výrazný prílev "zdravých" zmyslových impulzov z končatín do mozgu, ktoré ničia zaužívané patologické stereotypy a vytvárajú nové maximálne fyziologické reflexné spoje, riadiace pohyby a reč.

Virtuálna realita ProPrios

Virtual

Virtuálna realita na ukotvenie stabilného obrazu vlastného konania.

Náš mozog uskutočňuje transformáciu nesprávnych procesov na správny fyziologický stav tým, že si začne uvedomovať a prijímať viditeľný výsledok vlastného zámeru a následného konania.

Pacient "vidí a zapamätá si" ako správne ovládať svoje telo. Virtuálna realita vytvára povedomie o získaných alebo znovunadobudnutých schopnostiach a následne aj o zámere aktívne používať predtým "zabudnuté" časti tela.

Nedá sa preceňovať psychoterapeutický a antidepresívny účinok pomoci pacientom vyjsť z "tieňa" vlastnej bezmocnosti a rozvíjať dominantný postoj k aktívnemu a samostatnému pohybu.

VR výrazne zlepšuje rehabilitačný potenciál každého pacienta a uzatvára cyklus "zámer - akcia - výsledok - spätná väzba". Cieľom ProPrios je obnoviť u pacientov zdravý reťazec vedomého zámeru, jeho realizácie a vnímania.

Hydro

AquaMed

Hydrokinesioterapia - jedinečný komplex cvičení vo vode pre deti a dospelých.

Vďaka unikátnym vlastnostiam vody dokáže človek v bazéne vykonávať cviky, ktoré by v bežných podmienkach nemohol. Ak sa človek raz naučí určitým pohybom vo vode, v budúcnosti ich ľahšie zopakuje už mimo bazéna.

Vďaka absencii rizika pádu u pacienta je možné relatívne rýchlo prejsť k vertikalizácii. Pri tomto tréningu sa zapája "hlboké" svalstvo tela, čím sa výrazne posilňuje svalový systém a účinne sa trénuje rovnováha a balančné reflexy.

Pacient pociťuje nižšie napätie, stuhnutosť či bolesť, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť úspešnosť terapie. Cvičenie v teplej vode so zníženou záťažou chrbtice a kĺbov uvoľňuje svaly a simulovaná antigravitácia zlepšuje pohyblivosť.

AquaMed stimuluje periférny krvný obeh, odstraňuje prebytočnú tekutinu z tkanív, znižuje opuchy a aktivuje kardiovaskulárny systém. Pacient získava sebaistotu a voľnosť pohybu.

Spider

Antigravitačná terapia zameraná na zlepšenie pohyblivosti jednotlivých končatín a kĺbov.

Kombinácia techník izolovaného (čiastočného) odľahčenia tela v špeciálnom závesnom systéme sa používa na korekciu biomechaniky pohybu pacienta a zlepšenie jeho motorických schopností prostredníctvom neuromuskulárnej aktivácie.

SPIDER predstavuje jedinečný spôsob, ako vykonať optimálne cvičenie pre jednotlivé svaly, stabilizovať alebo mobilizovať jednotlivé končatiny a kĺby, pôsobiť na ktorúkoľvek časť chrbtice a zlepšiť elasticitu svalov a šliach.

Cieľom Spider terapie je odstránenie funkčnej nerovnováhy pohybového systému tréningom stabilizačných svalov celého tela, zlepšenie kontroly tela (koordinácie), zvýšenie svalovej sily a uvoľnenie preťažených svalov.

Tento komplexný program biodynamickej korekcie pohybu má dve modifikácie. Náš špeciálny klietkový trenažér Spider-Cage s manžetami a trakciami prispôsobenými na vertikálnu fixáciu ponúka najlepšiu príležitosť na rozvoj správnych pohybových stereotypov.

Doplnkové terapie a metódy pre ďalšie zvýšenie účinnosti rehabilitačného programu

LOGOPÉDIA

Cieľom tejto terapie je normalizácia tonusu artikulačných svalov, zlepšenie ovládania svalov jazyka a pier, čím sa pacientovi zlepší výslovnosť. Hlavnými cieľmi u detí s poruchou rečovej funkcie sú prebudenie reči, nácvik správnej polohy jazyka, zlepšenie dýchania a prehĺtania. Terapia umožňuje aktiváciu svalov artikulačného aparátu, formovanie správneho výdychu, prácu na tvorbe hlások a správnej výslovnosti. Pri liečbe porúch reči u pacientov naši logopédi využívajú mechanické a sondovacie pomôcky, ktoré pomáhajú uskutočniť vyššie uvedené ciele.

OROFACIÁLNA STIMULÁCIA

Táto komplexná neuromotorická terapia sa v našom programe využíva na nápravu porúch reči a dosiahnutie harmonickej interakcie medzi jednotlivými zložkami orofaciálneho systému. Táto metóda manuálneho ovplyvňovania je založená na kombinácii akupresúry a špeciálnych terapeutických cvičení. Používa sa u pacientov s dyzartriou, dysfágiou, rinoláliou, senzorickými a komunikačnými poruchami. Medzi základné techniky patrí manuálna vibrácia, ťah a tlak.

BOBATH

Princípom tejto neurovývojovej terapie je prinútiť zdravé časti mozgu, aby prevzali funkcie jeho poškodených častí. Sústavná vizuálna, sluchová a hmatová stimulácia vrátane špeciálnych fyzických cvikov vedú k obnoveniu zaniknutých spojení v mozgovej kôre, ktoré sú zodpovedné za interakciu s telom.

VOJTA

Vojtova terapia, ktorá je najúčinnejšia pre deti do 2 rokov, je založená na princípoch reflexných pohybov (lokomócie). Terapeut iniciuje reflexné pohyby a zároveň predchádza vzniku patologických chybných pohybov tým, že núti svaly napínať sa a "zapamätať si" požadovanú polohu hlavy, nôh a rúk. Postupom času sa chrbtica narovnáva a stáva sa pohyblivejšou a rovnako voľnejšie sa pohybuje aj hlava. Objavujú sa oporné funkcie nôh a úchopové funkcie rúk. Zlepšuje sa orientácia v priestore a rečové prejavy.

GALILEO

Cvičenia na vibračnej plošine podporujú reguláciu svalového tonusu, rozvíjajú pevnú oporu dolných končatín a znižujú závažnosť ďalších patologických neurologických prejavov. Vďaka sínusovým vibráciám s rôznymi frekvenciami a amplitúdami GALILEO stimuluje rytmickú kontrakciu, čo vedie k harmonizácii a regulácii svalového tonusu, zníženiu spasticity svalových vlákien, stimulácii metabolických procesov, regenerácii mäkkých a kostných tkanív, urýchleniu svalového rastu, zlepšeniu rovnováhy a rozvoju stabilného držania tela.

BIOFEEDBACK

Táto terapeutická metóda poskytuje pacientovi možnosť rozvíjať schopnosť sebakontroly a samoregulácie rôznych telesných funkcií s cieľom zlepšenia celkového stavu. Podstatou metódy biofeedback je "spätné vrátenie" pacientovi aktuálnych hodnôt jeho fyziologických parametrov cez obrazovku počítača alebo v zvukovej podobe. V našom centre vyhodnocujeme aj funkčný stav svalov, čo nám umožňuje sledovať ich fungovanie a určovať rehabilitačné ciele.

TAUB METÓDA

alebo "Constraint-Induced Modulation Therapy" je formou kinezioterapie, cieľom ktorej je zlepšenie funkcie "postihnutej" končatiny provokovaním bežných každodenných pohybov pri izolácii zdravej končatiny. Taubova metóda je jedným z najúčinnejších rehabilitačných nástrojov pre pacientov so stredne ťažkou alebo ľahkou parézou rúk v ranom, neskorom a dokonca aj reziduálnom štádiu rekonvalescencie, t. j. aj v prípade, keď mozgová príhoda nastala pred viac ako rokom. Prístup je založený na prekonaní fenoménu "nepoužívania" paretickej končatiny prostredníctvom imobilizácie zdravej ruky a osvojenia si určitých pohybov pre postihnutú ruku. TAUB terapia sa neobmedzuje len na imobilizáciu zdravej ruky; kľúčom k účinnosti tohto prístupu je každodenný nácvik paretickej končatiny.

MULTIMODÁLNA STIMULÁCIA

Špecializovaná stimulácia schopnosti sebaobsluhy v multifaktoriálnom prostredí, ktoré sa navzájom potenciujú smerom k stanoveným cieľom. V prípade pacientov s poranením mozgu sa odborníci venujú celej škále neurologických porúch (motorických, kognitívnych, emocionálno-behaviorálnych, senzorických, zrakových atď.) Obsah práce je založený na špecializovanej stimulácii "každodenných schopností" pacienta.

MASÁŽ

ProPrios používa rôzne techniky klasickej, segmentálnej a periostálnej masáže v kombinácii s akupresúrou a lymfodrenážnymi technikami, pričom zohľadňuje individuálne charakteristiky stavu každého pacienta. Tieto metódy myofasciálnej terapie pomáhajú normalizovať svalový tonus a kožný turgor, zlepšujú lymfatický a krvný obeh, stimulujú funkciu potných a mazových žliaz, zlepšujú metabolizmus a trofizmus tkanív.

MANUÁLNA TERAPIA

Využívame osteopatiu, chiropraktiku, kranio-sakrálnu terapiu, myofasciálne uvoľňovanie a ďalšie metódy manuálnej terapie na dosiahnutie mobilizácie (zlepšenia pohyblivosti) kĺbov, normalizaciu ich fyziologickej polohy a odstránenie funkčných blokád. Tieto metódy sú veľmi dôležité v neuroortopedických rehabilitačných programoch založených na používaní "oblekov astronautov". Pomáhajú predísť nežiaducim reakciám spôsobeným kompresívnym účinkom elastických prvkov záťažového obleku na chrbticu a pohybový systém.

APLIKÁCIE BAHNA A PARAFÍNU

Lokálna aplikácia bahenných a parafínových zábalov na určité časti tela sa používa na prevenciu a liečbu rôznych typov myofasciálnych bolestí a mikrotráum, ako aj miernych zápalových procesov, ktoré obmedzujú činnosť pohybového systému. Liečivé bahno prichádza do kontaktu s pokožkou a pôsobí tepelne a protizápalovo na podkožné tkanivo, zlepšuje regionálne prekrvenie, trofizmus a regeneráciu tkanív.

KINESIOTAPING (TEJPOVANIE)

Používa sa na odľahčenie a stabilizáciu pohybového systému pomocou originálnych náplastí (špeciálnych elastických pások - "tejpov"). Správne aplikované kineziotejpy odbremeňujú svaly a kĺby, narovnávajú fasciálne tkanivo, stimulujú nervové zakončenia, uľahčujú odtok lymfy a zmierňujú bolesť.

ŠPIRÁLOVÁ STABILIZÁCIA (SM SYSTÉM)

Neuro-ortopedická korekcia podľa Dr. Richarda Smišeka kombinuje cvičenia na stabilizáciu chrbtice s prvkami jemnej manuálnej terapie na uvoľnenie zvýšeného svalového napätia, ktoré bráni optimálnemu pohybu stavcov. Cieľom aktívnej časti (cvičenia) aj pasívnej časti (jemná manuálna terapia) je uvoľniť chrbticu z existujúcich "bŕzd" a rehabilitovať medzistavcové platničky. Komplexným výsledkom je natiahnutie chrbtice, úľava a zmiernenie bolesti, reaktivácia svalov - posilnenie, natiahnutie a precvičenie slabých a napätých svalov, korekcia svalového disbalansu, zmiernenie pokrivenia chrbtice, korekcia postoja a rozvoj schopnosti optimálne ovládať pohyb chrbtice.

REFLEXNÁ TERAPIA

Využitie metód ako akupunktúra a elektroakupunktúra na ovplyvnenie biologicky aktívnych bodov a odstránenie somatovegetatívnych porúch, normalizáciu svalového tonusu a elimináciu myofasciálnych spúšťacích bodov.

MAGNETOTERAPIA

Táto fyzioterapeutická liečebná metóda je založená na pôsobení pulzného nízkofrekvenčného elektromagnetického poľa. Jeho indukcia spôsobuje biologické účinky v tkanivách - anestéziu, uvoľnenie svalov a ciev, zlepšenie metabolizmu a urýchlenie procesu regenerácie tkanív.

LASEROVÁ TERAPIA

Ďalšia fyzioterapeutická liečebná metóda založená na použití koherentne polarizovaného monochromatického svetla vo forme laserového lúča nízkej intenzity. Má predovšetkým biostimulačný účinok, zlepšuje regeneračné procesy, pôsobí protizápalovo a analgeticky vďaka vyvolaným fotochemickým reakciám.

ULTRAZVUKOVÁ TERAPIA

Založená na použití mechanickej energie vo forme pozdĺžnych vĺn, ktoré prenikajú hlboko do mäkkého tkaniva, tato terapia stimuluje regionálny krvný obeh a lymfatickú drenáž, zmierňuje opuchy a urýchľuje regeneračné procesy.

ELEKTROMYOSTIMULÁCIA (EMS)

Používame túto metódu v programoch na stimuláciu ochrnutých častí tela a oslabených kostrových svalov. Spolieha v ovplyvňovaní svalstva a nervových zakončení prostredníctvom elektrických impulzov, ktoré vyvolávajú mimovoľné svalové kontrakcie.

TENS

V rámci tejto metódy sa vykonáva perkutánna elektrická stimulácia nervov, ktorá potláča prenos bolesti pozdĺž nervov a produkciu endorfínov a prirodzených hormónov, ktoré zmierňujú bolesť. Odporúča sa v prípadoch, keď sa vyžaduje analgézia bez použitia liekov a uvoľnenie svalov.

DYADYNAMICKÁ TERAPIA

Spočíva v jemnej, ale nepretržitej stimulácie nervových zakončení na dosiahnutie svalovej relaxácie, zlepšenie mikrocirkulácie, trofizmu tkanív a lymfatickej drenáže pri liečbe rôznych ochorení podporno-pohybovej sústavy.

NORMOBARICKÁ OXYGENOTERAPIA

Fyzioterapeutická liečebná metóda s priamym podávaním 96 % zmesi kyslíka a vzduchu, zameraná na odstránenie nedostatku kyslíka v orgánoch a tkanivách, posilnenie imunitnej odolnosti a adaptácie voči rôznym stresovým vplyvom, ako aj na zlepšenie systémového krvného obehu a metabolických procesov.

BAZÁLNA STIMULÁCIA

Pri práci s pacientmi, ktorí vnímajú vonkajší svet výhradne prostredníctvom vlastného tela, sa používa tato metóda komplexnej stimulačnej liečby. Základom tohto prístupu je koncepcia "pohyb - vnímanie - komunikácia". Terapia stimuluje vnímanie vlastného tela za účelom podpory osobnostného rozvoja, uľahčuje orientáciu v priestore a čase a zmierňuje strach a komplexy.

Komu pomáhame

Ako pomáhame

Prečo ProPrios

ProPrios Medical Center

Adresa

ProPrios, s.r.o.
Sitnianska 1
851 07 Bratislava

Firemné údaje

IČO: 55468811
DIČ: 2121999583
IČ DPH: SK2121999583

Bankové údaje

Všeobecná úverová banka, a.s.
BIC / SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK71 0200 0000 0047 9488 0553

2023 © ProPrios, s.r.o. All rights reserved. Web Design & Development eduardjanosik.com