ProPrios - Medical Center

Cievna mozgová príhoda

Cievna mozgová príhoda, známa aj ako mozgový infarkt, je náhle prerušenie prívodu krvi do mozgu, ktoré vedie k poškodeniu mozgového tkaniva. Následky mozgovej príhody sa môžu líšiť v závislosti od postihnutej oblasti mozgu a závažnosti poškodenia. Tu sú uvedené niektoré z najčastejších neurologických následkov mŕtvice:

 1. Ochrnutie a svalová slabosť: mozgová príhoda môže viesť k ochrnutiu alebo svalovej slabosti na jednej strane tela, známej ako hemiparéza alebo hemiplégia. Postihnutí môžu mať problémy s chôdzou, držaním predmetov alebo inými každodennými činnosťami.
 2. poruchy reči a komunikácie: U mnohých ľudí, ktorí utrpeli cievnu mozgovú príhodu, sa objavia poruchy reči a komunikácie, napríklad afázia. Postihnutí môžu mať problémy s hľadaním slov, plynulým rozprávaním alebo chápaním významu jazyka.
 3. problémy s pamäťou a koncentráciou: Cievna mozgová príhoda môže viesť k problémom s pamäťou a poruchám koncentrácie. Postihnutí môžu mať problémy so zapamätaním si udalostí, s uchovaním nových informácií alebo so sústredením sa na úlohu.
 4. poruchy zraku: Cievna mozgová príhoda môže spôsobiť aj poruchy zraku, ako napríklad výpadok zorného poľa, dvojité videnie alebo ťažkosti s čítaním a priestorovou orientáciou.
 5. poruchy prehĺtania: Cievna mozgová príhoda môže spôsobiť poruchy prehĺtania známe ako dysfágia. Postihnutí môžu mať problémy s bezpečným prehĺtaním jedla a tekutín, čo zvyšuje riziko aspirácie a súvisiacich komplikácií.
 6. zmeny správania a nálady: U mnohých ľudí, ktorí utrpeli cievnu mozgovú príhodu, dochádza k zmenám správania a nálady. Môžu byť podráždení, úzkostní, depresívni alebo agresívni, čo môže ovplyvniť ich sociálne vzťahy a celkovú pohodu.
 7. neuropsychologické problémy: Cievna mozgová príhoda môže viesť k rôznym neuropsychologickým problémom, ako sú napríklad zmeny osobnosti, emocionálna nestabilita, strata pudu alebo problémy s výkonnými funkciami.
 8. Epilepsia: V niektorých prípadoch môže cievna mozgová príhoda viesť k epileptickým záchvatom, najmä ak došlo k poškodeniu mozgu, ktoré zvyšuje epileptogénny potenciál.

Rehabilitácia zohráva kľúčovú úlohu pri liečbe a obnove funkcií po ischemickej alebo hemoragickej cievnej mozgovej príhode. Jej cieľom je zlepšiť motorické, kognitívne, jazykové a psychosociálne funkcie, podporiť nezávislosť v každodennom živote a zlepšiť kvalitu života postihnutých. Rehabilitačné opatrenia sú prispôsobené špecifickým potrebám každého pacienta. Tu sú niektoré z najdôležitejších možností rehabilitácie následkov ischemickej a hemoragickej cievnej mozgovej príhody:

Možnosti rehabilitácie po ischemickej cievnej mozgovej príhode:

Fyzioterapia: Fyzioterapia je dôležitou súčasťou rehabilitácie po ischemickej cievnej mozgovej príhode. Cieľom je zlepšiť svalové funkcie, zvýšiť pohyblivosť a obnoviť rovnováhu. Zahŕňa cvičenia na posilnenie svalov, pohybovú terapiu a tréning chôdze.

 1. Ergoterapia: Ergoterapia sa zameriava na pomoc pacientom, aby mohli opäť samostatne vykonávať každodenné činnosti, ako je stravovanie, obliekanie a osobná hygiena. To môže zahŕňať používanie asistenčných pomôcok a adaptačných techník, ako aj úpravy domácnosti na podporu nezávislosti.
 2. Logopédia: Logopédia je dôležitá pre pacientov s afáziou alebo inými poruchami komunikácie po ischemickej cievnej mozgovej príhode. Cieľom je zlepšiť jazykové a komunikačné schopnosti, nájsť slová, hovoriť plynule a pochopiť význam jazyka.
 3. Neuropsychologická rehabilitácia: Neuropsychologická rehabilitácia je zameraná na zlepšenie kognitívnych funkcií, ako sú pozornosť, pamäť, schopnosť riešiť problémy a exekutívne funkcie. Môže zahŕňať kognitívne cvičenia, tréning pamäti a stratégie na zvládanie kognitívnych porúch.
 4. psychosociálna podpora: Psychosociálna podpora je dôležitá pre pacientov a ich rodiny počas rehabilitačného procesu. Môže zahŕňať poradenstvo, podporné skupiny, rodinnú terapiu a psychologickú podporu, ktorá pomáha vyrovnať sa s emocionálnym vplyvom cievnej mozgovej príhody a podporuje prispôsobenie sa zmenám životného štýlu.

Možnosti rehabilitácie po hemoragickej cievnej mozgovej príhode.

Možnosti rehabilitácie po hemoragickej cievnej mozgovej príhode sú podobné ako po ischemickej cievnej mozgovej príhode, ale môžu byť prispôsobené v závislosti od špecifických následkov krvácania. Patria sem:

 1. Fyzioterapia a ergoterapia: fyzioterapia a ergoterapia zohrávajú dôležitú úlohu aj pri zlepšovaní motorických funkcií, mobility a nezávislosti v každodennom živote po hemoragickej cievnej mozgovej príhode.
 2. logopédia: Logopédia je dôležitá aj pre pacientov s poruchami komunikácie po hemoragickej cievnej mozgovej príhode. Cieľom terapie je zlepšiť rečové a komunikačné schopnosti a minimalizovať následky krvácania na rečové funkcie.
 3. neuropsychologická rehabilitácia: Neuropsychologická rehabilitácia sa zameriava na zlepšenie kognitívnych funkcií a vyrovnanie sa s následkami krvácania na kognitívne funkcie.
 4. psychosociálna podpora: Po hemoragickej cievnej mozgovej príhode je kľúčová aj psychosociálna podpora, ktorá pomáha pacientom a ich rodinám vyrovnať sa s emocionálnym dopadom stavu a uľahčuje adaptáciu na zmeny životného štýlu.

V oboch prípadoch je na dosiahnutie čo najlepších výsledkov a zlepšenie kvality života postihnutých rozhodujúce včasné začatie rehabilitácie, priebežné monitorovanie pokroku a komplexná, individualizovaná starostlivosť.

Komu pomáhame

Ako pomáhame

Prečo ProPrios

ProPrios Medical Center

Adresa

ProPrios, s.r.o.
Sitnianska 1
851 07 Bratislava

Firemné údaje

IČO: 55468811
DIČ: 2121999583
IČ DPH: SK2121999583

Bankové údaje

Všeobecná úverová banka, a.s.
BIC / SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK71 0200 0000 0047 9488 0553

2023 © ProPrios, s.r.o. All rights reserved. Web Design & Development eduardjanosik.com