ProPrios - Medical Center

Downov syndróm

Downov syndróm, známy aj ako trizómia 21, je genetická porucha spôsobená prítomnosťou extra kópie chromozómu 21. Je to najčastejšia chromozómová abnormalita u ľudí a postihuje ľudí z rôznych etnických a sociálnych skupín na celom svete. Downov syndróm je pomenovaný podľa britského lekára Johna Langdona Downa, ktorý ho prvýkrát opísal koncom 19. storočia.

Ľudia s Downovým syndrómom majú charakteristické telesné znaky, ktoré sú často rozpoznateľné v oblasti tváre, vrátane splošteného nosového mosta, menších a mierne sklonených očí, zmenšeného ústneho otvoru a vyplazeného jazyka. Okrem toho môžu mať aj celý rad zdravotných problémov vrátane srdcových chýb, problémov so sluchom, zrakom, štítnou žľazou, tráviacimi problémami a zvýšeným rizikom niektorých druhov rakoviny.

Jedným z charakteristických znakov Downovho syndrómu je oneskorenie kognitívneho vývoja a mentálne postihnutie. Ľudia s Downovým syndrómom majú často nižšie IQ ako bežná populácia a môžu mať problémy s učením, jazykom a pamäťou. Individuálne schopnosti a silné stránky sa však u jednotlivých ľudí líšia a mnohí ľudia s Downovým syndrómom sú schopní dosiahnuť výrazný pokrok a viesť plnohodnotný život.

Napriek problémom, ktorým čelia ľudia s Downovým syndrómom, sú často známi svojou srdečnou osobnosťou, pozitívnym pohľadom a schopnosťou inšpirovať ostatných. Môžu mať silné väzby so svojimi rodinami a komunitami a rozvíjať rôzne talenty a zručnosti vrátane hudby, umenia, športu, herectva a ďalších.

Liečba Downovho syndrómu sa zameriava predovšetkým na riešenie individuálnych potrieb a zdravotných problémov spojených s týmto ochorením. Včasné intervencie vrátane podpory raného detského vývoja, logopedickej terapie, fyzioterapie a behaviorálnych intervencií môžu pomôcť zlepšiť kognitívne, jazykové a motorické zručnosti a podporiť nezávislosť.

Možnosti rehabilitácie pre ľudí s Downovým syndrómom sú zamerané na riešenie ich individuálnych potrieb, zlepšenie kvality života a podporu ich schopností a nezávislosti. Tieto rehabilitačné prístupy sú často mnohostranné a zahŕňajú rôzne oblasti, napríklad včasnú intervenciu, vzdelávanie, terapiu a sociálnu podporu. Tu sú niektoré možnosti rehabilitácie Downovho syndrómu:

  1. Včasná intervencia: Včasná intervencia má zásadný význam pre maximalizáciu vývoja detí s Downovým syndrómom. Programy včasného rozvoja detí zamerané na zlepšenie kognitívnych, jazykových, motorických a sociálnych zručností možno zaviesť včas, aby sa zlepšila rýchlosť vývoja a minimalizovali možné oneskorenia. Včasná intervencia môže podporiť aj rodiny tým, že im poskytne zdroje, informácie a školenia, aby pochopili potreby svojho dieťaťa a účinne na ne reagovali.
  2. Logopédia: Logopédia je dôležitou súčasťou rehabilitácie ľudí s Downovým syndrómom, pretože mnohí z nich majú problémy s jazykom a komunikáciou. Na zlepšenie jazykových schopností, rozšírenie slovnej zásoby, zdokonalenie artikulácie a posilnenie schopnosti komunikovať možno použiť cielené terapeutické prístupy. Okrem toho môže používanie alternatívnych komunikačných metód, ako je posunková reč alebo asistovaná komunikácia, ešte viac uľahčiť komunikáciu.
  3. Fyzioterapia: Fyzioterapia môže pomôcť ľuďom s Downovým syndrómom zlepšiť ich motorické zručnosti, pohyblivosť a svalovú silu. Cielené cvičenia, pohybová terapia a fyzikálne opatrenia môžu riešiť problémy, ako je hypotónia (znížený svalový tonus), stuhnutosť kĺbov a problémy s koordináciou. To môže pomôcť zlepšiť pohyblivosť, podporiť rovnováhu a zvýšiť nezávislosť pri každodenných činnostiach.
  4. Ergoterapia: Ergoterapia sa zameriava na podporu nezávislosti a samostatnosti pri každodenných činnostiach. Pomocou techník a pomôcok na podporu sebaobsluhy, jemnej motoriky, koordinácie ruka-oko a nezávislosti v rôznych oblastiach života môže ergoterapia pomôcť zlepšiť kvalitu života a podporiť účasť na každodennom živote.
  5. Sociálna podpora a integrácia: Integrácia do komunity a sociálna podpora zohrávajú kľúčovú úlohu pri rehabilitácii ľudí s Downovým syndrómom. Podporou inkluzívneho vzdelávania a pracovných príležitostí, vytváraním podporného domáceho a životného prostredia a posilňovaním sociálnych zručností môžu ľudia s Downovým syndrómom využiť svoj potenciál, budovať vzťahy a viesť aktívny a plnohodnotný život.
  6. Podpora rodiny a poradenstvo: Podpora rodinných príslušníkov a opatrovateľov je dôležitou súčasťou rehabilitácie ľudí s Downovým syndrómom. Prostredníctvom vzdelávania, poradenstva, psychosociálnej podpory a výmeny skúseností sa rodiny môžu naučiť zvládať problémy spojené s týmto ochorením a vytvoriť pre postihnutú osobu podporné prostredie.

Prostredníctvom holistickej a multidisciplinárnej rehabilitácie môžu ľudia s Downovým syndrómom maximalizovať svoje schopnosti a nezávislosť, zlepšiť kvalitu svojho života a viesť plnohodnotný život. Je dôležité, aby boli rehabilitačné prístupy individualizované a prispôsobené špecifickým potrebám, schopnostiam a cieľom každého jednotlivca.

Komu pomáhame

Ako pomáhame

Prečo ProPrios

ProPrios Medical Center

Adresa

ProPrios, s.r.o.
Sitnianska 1
851 07 Bratislava

Firemné údaje

IČO: 55468811
DIČ: 2121999583
IČ DPH: SK2121999583

Bankové údaje

Všeobecná úverová banka, a.s.
BIC / SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK71 0200 0000 0047 9488 0553

2023 © ProPrios, s.r.o. All rights reserved. Web Design & Development eduardjanosik.com