ProPrios - Medical Center

Spinálna svalová atrofia (SMA)

Spinálna svalová atrofia (SMA) je zriedkavé genetické ochorenie, ktoré postihuje centrálny nervový systém a vedie k postupnej svalovej slabosti a ochabovaniu. SMA je dedičné ochorenie spôsobené mutáciami v géne SMN1 (Survival Motor Neuron 1), ktorý je zodpovedný za produkciu proteínu nazývaného Survival Motor Neuron (SMN). Nedostatok tohto proteínu vedie k degenerácii motorických nervových buniek v mieche, ktoré sú zodpovedné za pohyb svalov.

Existujú rôzne typy spinálnej svalovej atrofie, ktoré sa rozdeľujú podľa veku nástupu, progresie ochorenia a závažnosti príznakov. Najčastejšie sa vyskytujú tieto typy

  1. SMA typu 1 (Werdnigova-Hoffmannova choroba): SMA typ 1 je najťažšou formou ochorenia a zvyčajne sa vyskytuje v detskom veku. Deti s SMA typu 1 vykazujú v prvých mesiacoch života výraznú svalovú slabosť a majú problémy s držaním hlavy, prehĺtaním a dýchaním. Očakávaná dĺžka života je často výrazne skrátená.
  2. SMA typ 2: SMA typ 2 sa zvyčajne vyskytuje v ranom detstve. Príznaky sú menej závažné ako pri SMA typu 1, ale postihnuté deti majú problémy so sedením, státím a chôdzou. Väčšina pacientov so SMA typu 2 však môže dosiahnuť určitú nezávislosť a má normálnu dĺžku života.
  3. SMA typu 3 (Kugelbergova-Welanderova choroba): SMA typu 3 sa zvyčajne prejaví v detstve alebo dospievaní. Príznaky sú menej výrazné ako pri predchádzajúcich typoch a postihnutí jedinci sú často schopní samostatnej chôdze a pohybu, hoci sa u nich prejavuje pomaly postupujúca svalová slabosť.
  4. SMA typ 4: SMA typ 4 je najmiernejšia forma ochorenia a zvyčajne sa prejaví až v dospelosti. Príznaky sú menej výrazné a postihnutí jedinci môžu často viesť relatívne normálny život, hoci môžu pociťovať určitú svalovú slabosť.

Cieľom liečby spinálnej svalovej atrofie je zmierniť príznaky, predchádzať komplikáciám a zlepšiť kvalitu života postihnutých osôb. Môže zahŕňať rôzne prístupy vrátane

* Lieky ako Spinraza (Nusinersen) alebo Zolgensma (Onasemnogen-Abeparvovec), ktorých cieľom je nahradiť chýbajúci proteín SMN alebo zvýšiť jeho produkciu.

* Podporné opatrenia, ako sú ortopedické pomôcky, invalidné vozíky a iné zariadenia na zlepšenie mobility a nezávislosti.

V posledných rokoch došlo aj k významnému pokroku v liečbe spinálnej svalovej atrofie prostredníctvom vývoja nových terapií, ako sú Spinraza a Zolgensma, ktoré môžu zlepšiť dĺžku a kvalitu života postihnutých. Napriek tomu SMA zostáva celoživotným ochorením, ktoré si vyžaduje nepretržitú starostlivosť a podporu, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky a zvládli výzvy každodenného života.

Pre ľudí so spinálnou svalovou atrofiou (SMA) sú k dispozícii rôzne možnosti rehabilitácie, ktorých cieľom je zlepšiť kvalitu života, zachovať alebo zlepšiť funkciu svalov, podporiť mobilitu a uľahčiť každodenný život. Tu sú niektoré z hlavných rehabilitačných prístupov pre SMA:

  1. Fyzioterapia: Fyzioterapia je nevyhnutnou súčasťou rehabilitácie pri SMA. Prostredníctvom cielených cvičení a techník môže fyzioterapia pomôcť zlepšiť svalovú funkciu, udržať pohyblivosť kĺbov, zvýšiť svalovú silu a zlepšiť rovnováhu. To môže podporiť schopnosť samostatne sa pohybovať a zvládať každodenné činnosti.
  2. Ergoterapia: Ergoterapia sa zameriava na podporu nezávislosti a samostatnosti pri každodenných činnostiach. Prostredníctvom používania asistenčných pomôcok, adaptačných techník a nácviku každodenných úkonov, ako je obliekanie, stravovanie a osobná hygiena, môže ergoterapia pomôcť postihnutým osobám zlepšiť kvalitu života a maximalizovať ich schopnosti.
  3. Respiračná terapia: Keďže SMA často spôsobuje problémy s dýchaním, respiračná terapia môže byť dôležitou súčasťou rehabilitácie. Môže zahŕňať dýchacie cvičenia, dýchacie techniky, tréning dýchacích svalov a používanie dýchacích pomôcok na zlepšenie dýchacích funkcií, udržanie kapacity pľúc a zníženie komplikácií, ako sú infekcie dýchacích ciest.
  4. Terapia reči a prehĺtania: Ľudia s SMA môžu mať aj ťažkosti s rečou a prehĺtaním, najmä pri postupujúcej svalovej slabosti. Terapia reči a prehĺtania môže pomôcť zlepšiť komunikačné schopnosti, posilniť funkciu prehĺtania a znížiť riziko aspiračnej pneumónie.
  5. Psychosociálna podpora: Zvládanie chronického ochorenia, akým je SMA, môže byť pre postihnutých aj ich rodiny emocionálne stresujúce. Psychosociálna podpora vrátane poradenstva, psychologickej podpory a podporných skupín môže pomôcť zvládnuť psychologické a emocionálne výzvy, zvýšiť sebavedomie a zlepšiť kvalitu života.
  6. Asistenčné a adaptačné technológie: Používanie asistenčných zariadení a adaptívnych technológií môže ľuďom s SMA pomôcť zachovať si nezávislosť a uľahčiť im každodenný život. Môže ísť o používanie invalidných vozíkov, pomôcok na chôdzu, ortopedických pomôcok, komunikačných pomôcok a iných asistenčných zariadení prispôsobených individuálnym potrebám a schopnostiam.

Rehabilitácia pri SMA si zvyčajne vyžaduje multidisciplinárny prístup, pri ktorom spolupracujú rôzni odborníci, ako napríklad fyzioterapeuti, ergoterapeuti, respirační terapeuti, logopédi a psychológovia, aby riešili špecifické potreby každého pacienta a poskytovali komplexnú starostlivosť. Prostredníctvom pravidelnej rehabilitácie a podpory môžu ľudia s SMA zlepšiť kvalitu svojho života, zachovať si nezávislosť a lepšie zvládať problémy svojho ochorenia.

Komu pomáhame

Ako pomáhame

Prečo ProPrios

ProPrios Medical Center

Adresa

ProPrios, s.r.o.
Sitnianska 1
851 07 Bratislava

Firemné údaje

IČO: 55468811
DIČ: 2121999583
IČ DPH: SK2121999583

Bankové údaje

Všeobecná úverová banka, a.s.
BIC / SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK71 0200 0000 0047 9488 0553

2023 © ProPrios, s.r.o. All rights reserved. Web Design & Development eduardjanosik.com