ProPrios - Medical Center

Detská mozgová obrna

14. decembra 2023
Detská mozgová obrna

Čo je to DMO?

Detská mozgová obrna (DMO) je súhrn porúch, ktoré ovplyvňujú schopnosť človeka pohybovať sa, udržiavať rovnováhu a celkovo uvedomovať si vlastné telo v priestore. Slovo “obrna” totiž znamená slabosť a ťažkosti s ovládaním svalov.

Detská mozgová obrna vzniká v dôsledku narušenia normálneho vývoja centrálneho nervového systému, alebo poškodenia mozgu, čo ovplyvňuje schopnosť ovládať svaly. Prejavy ochorenia sú rôzne a zodpovedajú závažnosti stavu dieťaťa s detskou mozgovou obrnou: od celoživotnej potreby asistencie, až po schopnosť chodiť pomocou špeciálnych pomôcok, alebo dokonca úplne samostatne.

Detská mozgová obrna (DMO) časom nepostupuje, ale jednotlivé príznaky sa môžu v priebehu života meniť: ak sa dieťa s detskou mozgovou obrnou nelieči, svalové kontraktúry a spasticita sa môžu zväčšovať a zhoršovať.

Vo všetkých prípadoch sa DMO prejavuje poruchami motoriky. U mnohých sa však vyskytujú aj pridružené patologické stavy: záchvaty, problémy so sluchom, zrakom, rečou, mentálna retardácia a iné. Detská mozgová obrna je jednou z najčastejších príčin postihnutia v detskom veku: prevalencia v Európe je 2 – 3 na 1 000 narodených detí a medzi predčasne narodenými deťmi dosahuje 40 – 100 na 1 000 narodených detí.

Formy detskej mozgovej obrny

Existujú štyri základné formy detskej mozgovej obrny v závislosti od porúch svalového tonusu:

 1. Spastická forma – napäté svaly. Spastická mozgová obrna je najčastejšia, predstavuje 80 % všetkých prípadov. Svalový tonus je zvýšený, svaly sú neustále v stave kontrakcie, čo bráni pohybovej činnosti.
 2. Ataktická forma – poruchy rovnováhy a koordinácie. Deti s ataktickou formou detskej mozgovej obrny majú ťažkosti s rovnováhou a koordináciou. Prejavuje sa to problémami s chôdzou, ako aj s rýchlymi pohybmi alebo činnosťami, ktoré si vyžadujú koncentráciu a kontrolu (napr. písanie). 
 3. Dyskinetická forma – nekontrolovaná pohybová aktivita. Pri dyskinetickej forme detskej mozgovej obrny dochádza k nekontrolovaným pohybom rúk alebo nôh; môžu byť pomalé a pružné alebo rýchle a trhavé. Zvyčajne táto forma značne zaťažuje pohybové aktivity detí, najmä neumožňujú sedenie a chodenie. Niekedy sú postihnuté svaly tváre a jazyka, čo vedie k problémom s prehĺtaním a rečou. Jedným z podtypov tejto formy detskej mozgovej obrny je dystonická. Medzi jej prejavy patrí nekonzistentný svalový tonus, keď obdobie úplného uvoľnenia vystrieda obdobie silného napätia. Zmeny sa môžu vyskytnúť buď raz za niekoľko dní, alebo niekoľkokrát denne.
 4. Zmiešaná forma – nie je možné rozlíšiť príznaky len jednej formy detskej mozgovej obrny, ktorá je dominantnejšia, ale príznaky rôznych typov sa prejavujú súčasne. Spasticko-dyskinetický typ je častou kombináciou.

Detská mozgová obrna sa tiež rozdeľuje aj podľa nasledujúcich kategórií:

 • podľa postihnutých častí tela:   
  • Hemiplégia (postihuje jednu polovicu tela – pravú alebo ľavú).   
  • Diplégia (ochrnutie postihujúce obe polovice tela, väčšinou však nohy).   
  • Tetraplégia (postihuje horné aj dolné končatiny).
 • podľa typu poruchy:   
  • Používa sa systém klasifikácie hrubej motoriky (GMFCS).

Rizikové faktory a príčiny DMO

Detská mozgová obrna vzniká v dôsledku poškodenia nervového systému dieťaťa buď v maternici (80% prípadov), alebo po narodení (20%). V dôsledku rôznych faktorov je postihnutý mozog dieťaťa, najmä oblasti zodpovedné za pohyb.

Žiadny z týchto faktorov nemusí nevyhnutne viesť k ochoreniu, ale ich prítomnosť zvyšuje riziko vzniku detskej mozgovej obrny.

Medzi najčastejšie rizikové faktory patria nasledujúce:

 • predčasné narodenie a nízka pôrodná hmotnosť novorodenca;
 • hypoxia dieťaťa v maternici, počas pôrodu alebo bezprostredne po ňom;
 • infekčné poškodenie mozgu dieťaťa;
 • poruchy systému zrážania krvi dieťaťa;
 • poškodenie mozgu dieťaťa v dôsledku úrazu alebo krvácania do mozgu;
 • vírusové a infekčné ochorenia matky a plodu počas tehotenstva; 
 • ochorenia štítnej žľazy u matky;
 • účinky chemických látok a zlozvykov počas tehotenstva (vrátane rizík pri práci, fajčenia, užívania drog);
 • hemolytické ochorenie novorodenca;
 • génové mutácie;
 • komplikácie tehotenstva a pôrodu (zriedkavejšia príčina detskej mozgovej obrny, než sa všeobecne predpokladá. Patrí k nim len 5 až 10 % prípadov).

Príznaky detskej mozgovej obrny

Niekedy sa príznaky detskej mozgovej obrny dajú zistiť hneď po narodení a to v čase, keď lekár dieťa vyšetrí a posúdi jeho stav. Najčastejšie sa ale diagnóza stanoví až vo veku jedného alebo dvoch rokov. Detskú mozgovú obrnu môžu sprevádzať príznaky, ktoré sú u pacientov veľmi individuálne, v závislosti od typu ochorenia.

Hlavným príznakom, ktorý môže naznačovať hrozbu detskej mozgovej obrny, sú pohybové poruchy, ktoré sa objavujú počas vývoja dieťaťa (najmä dôležité zručnosti ako je držanie hlavy, otáčanie sa z chrbta na brucho, sedenie, plazenie, státie a chôdza).

Príznaky môžu zahŕňať: 

 • zmeny svalového tonusu od úplného uvoľnenia až po silné napätie;
 • silné svalové napätie + zvýšené reflexy (spasticita) – často v podobe ohýbania tela dieťaťa na jednu stranu, asymetrického postavenia končatín;
 • porucha koordinácie pohybov (ataxia);
 • pomalé, ohybné pohyby (atetóza);
 • tras alebo nekontrolované neusporiadané pohyby;
 • deti vyjadrujú bezdôvodný nepokoj, alebo majú príliš dlhý spánok.

Sekundárne prejavy sú:  

 • poruchy satia, prehĺtania a slinenia;
 • oneskorený vývoj reči;
 • záchvaty (epilepsia);
 • poruchy zraku, sluchu;
 • mentálna retardácia.

Ako sa lieči detská mozgová obrna?

Na liečbu pacientov s detskou mozgovou obrnou sa používa mnoho metód konzervatívnej a alternatívnej medicíny. V súčasnosti nie je možné týchto pacientov úplne vyliečiť, ale existujú liečebné postupy, ktorých cieľom je rozvíjať funkcie, ktoré im chýbajú tak, aby mohli viesť čo najplnohodnotnejší život:

 • kinezioterapia (masáže, fyzikálna terapia);
 • autorské komplexné integrálne metódy rehabilitácie;  
 • metóda proprioceptivnej dynamickej korekcie;  
 • koncepcia Bobat;  
 • metóda Vojta;
 • virtuálna realita;
 • lieky (prípravky botulotoxínu A, centrálne myorelaxanciá);
 • senzorická integrácia, senzorická miestnosť;
 • akupunktúrna terapia;
 • prostriedky ortopedickej korekcie fázy sadrovanie, ortotika, ortopedická obuv, či dlahy podľa indikácie;
 • chirurgická liečba (predĺženie šliach, zníženie tonusu postihnutých svalov). – Hipoterapia, vodoliečba v špecializovaných centrách a bazénoch;
 • technické pomôcky na liečebnú rehabilitáciu;
 • a veľa iných metód a postupov.

Rehabilitácia DMO v ProPrios

Malé deti majú vysoký potenciál regenerácie mozgu, a preto by sa liečba detskej mozgovej obrny mala začať čo najskôr. Jednou zo sociálnych misií ProPrios je práve propagácia raného štartu rehabilitácie detí s omeškaním vývinu, predčasne narodených detí a detí, ktoré majú predpoklady na DMO. Len súčinnosť úsilia multidisciplinárneho tímu odborníkov z rôznych oblastí medicíny, rehabilitácie a psychológie môže maximalizovať účinok liečby a pomôcť dosiahnuť maximálne výsledky. Nepochybne ide o náročnú, zložitú a čo je dôležité- vysoko špecializovanú prácu. Ale ani na chvíľu by sme nemali zabúdať, že hlavným cieľom liečby pacientov s detskou mozgovou obrnou nie je len zlepšenie ich zdravotného stavu, či prispôsobenie sa požiadavkám dnešnej doby, ale v prvom rade výrazné zlepšenie kvality ich života.

V ProPrios Centre pri rehabilitácii detí s DMO používame veľké spektrum metód a postupov, vyberajúc ich tak, aby sme dali možnosť každému pacientovi dosiahnuť čo najväčšie dlhodobo udržateľné výsledky. Pri prvej návšteve skúšame viac druhov terapií s cieľom vyhodnotenia ich efektívnosti a individuálnej akceptovateľnosti každým pacientom. Naďalej usilovne pracujeme podľa vybratých postupov, kombinujeme krátke jednodňové a dlhšie intenzívne týždňové, či dvojtýždňové programy.

Obráťte sa na nás a prihláste sa na konzultáciu! Naplánujeme Vašu individuálnu účinnú terapiu finálne zameranú na zvýšenie kvality života a maximálnu integráciu do sociálneho prostredia.

Komu pomáhame

Ako pomáhame

Prečo ProPrios

ProPrios Medical Center

Adresa

ProPrios, s.r.o.
Sitnianska 1
851 07 Bratislava

Firemné údaje

IČO: 55468811
DIČ: 2121999583
IČ DPH: SK2121999583

Bankové údaje

Všeobecná úverová banka, a.s.
BIC / SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK71 0200 0000 0047 9488 0553

2023 © ProPrios, s.r.o. All rights reserved. Web Design & Development eduardjanosik.com