ProPrios - Medical Center

Včasná intervencia

16. novembra 2023
Včasná intervencia detí

Čo je to včasná intervencia?

Služby včasnej intervencie predstavujú širokú škálu služieb medicínskeho a nemedicínskeho charakteru pre malé deti vo veku od 0 do 3 rokov s vývojovými poruchami, alebo rizikom vzniku vývojových, či neurologických porúch. Spoločná práca kvalifikovaných odborníkov (psychológov, logopédov, odborníkov na rozvoj dieťaťa, ergoterapeutov, fyzioterapeutov atď.) a rodičov pomáha dosahovať významné výsledky, ak je realizovaný individuálny plán na rozvoj dieťaťa.

Práve práca týchto odborníkov pomáha výrazne normalizovať život detí so špeciálnymi vývinovými potrebami a zlepšiť ich kvalitu života a dosiahnuť lepšiu úroveň ich fungovania. Existujú rôzne modely interakcie s dieťaťom a rodinou. Niekedy s dieťaťom pracujú rôzni odborníci a niekedy je vedúcim jeden odborník, s kompetenciami v rôznych oblastiach vývoja dieťaťa a v prípade potreby sa radí so špecializovanými odborníkmi, v takomto prípade ide o tzv. interdisciplinárny prístup.

Na základe žiadosti rodičov v spolupráci s odborníkom sa vypracuje individuálny plán rozvoja dieťaťa.

Tento holistický prístup umožňuje začať program podpory čo najskôr a optimálne vybrať odborné sprievodné služby pre každé dieťa a jeho rodinu, s prihliadnutím na jedinečnosť každého prípadu. Týmto spôsobom sa maximalizujú zdroje, predchádza sa duplicite služieb a znižuje sa stres rodičov z toho, že si musia nájsť najvhodnejší a najúčinnejší systém podpory pre svoje dieťa.

Táto včasná podpora pomáha deťom dobehnúť, alebo zmierniť zaostávanie, v zodpovednosti s vekovými schopnosťami a zvýšiť ich šance na úspech v materskej škole, škole a v živote všeobecne.
Po desaťročia sa na celom svete vykonávali rôzne štúdie na desiatkach tisíc detí, ktoré takéto služby dostali (tzv. včasná intervencia / služby založené na dôkazoch) a výsledky týchto štúdií jednoznačne preukázali účinnosť tohto prístupu.

Centrá včasnej intervencie na Slovensku

Včasná intervencia sa na Slovensku objavila relatívne nedávno.

V roku 2014 Nadácia SOCIA založila projekt na rozvoj včasnej intervencie na Slovensku. V spolupráci so zahraničnými partnermi sa nadácii podarilo do konca roka 2023 otvoriť 8 centier včasnej intervencie.

Ich cieľom je poskytovať rodinám včasnú podporu formou komplexných služieb na základe dlhodobého sledovania. Centrá sa majú stať hlavnými informačnými centrami pre organizácie v oblasti včasnej intervencie vo svojom meste, či regióne. Viac informácií o centrách včasnej intervencie nájdete na oficiálnej webovej stránke http://www.cvislovensko.sk/

Od zavedenia včasnej intervencie na Slovensku vzniklo mnoho individuálnych odborníkov a niekoľko centier poskytujúcich služby včasnej intervencie. Niektoré z nich nájdete aj na stránkach Asociácie poskytovateľov včasnej intervencie https://asociaciavi.sk/

Včasná intervencia = budúcnosť celej rodiny

Včasná intervencia zohráva kľúčovú úlohu pri budovaní budúcnosti dieťaťa a má veľký vplyv na budúcnosť celej rodiny. Tento proces, ktorý trvá od narodenia až po zaradenie do vzdelávacieho systému, zahŕňa mnoho aspektov, ktoré majú pozitívny vplyv na vývoj dieťaťa a vzťahy v rodine.

  • Včasná intervencia je zameraná na včasnú diagnostiku a podporu v prípadoch, kedy existuje riziko možných vývojových, sociálnych a neurologických porúch. Individuálne programy sa pomáhajú vyrovnať s existujúcim problémom, alebo rizikom jeho výskytu. Tým sa výrazne znižuje pravdepodobnosť motorických, behaviorálnych a adaptačných porúch v budúcnosti a taktiež sa znižuje riziko ťažkého postihnutia, alebo sa vie výrazne znížiť level samotného postihnutia.
  • Včasná intervencia podporuje rozvoj kognitívnych schopností detí, čo následne ovplyvňuje ich úspešnosť vo vzdelávaní. Programy včasného vzdelávania sú zamerané na stimuláciu myslenia, rozvoj jazyka a prípravu na školskú dochádzku. To môže zlepšiť akademický úspech dieťaťa v budúcnosti.
  • Včasná intervencia zvyčajne zahŕňa zapojenie rodičov do podpory vývoja dieťaťa. Rodičia sa stávajú aktívnymi účastníkmi vzdelávacích programov, čo vytvára silné puto medzi rodičom a dieťaťom. Posilnenie rodinných vzťahov v tomto období má dlhodobé pozitívne účinky na rodinné vzťahy.

Najdôležitejším základom pri budovaní budúcnosti dieťaťa a jeho rodiny je nepochybne schopnosť predísť ťažkému postihnutiu dieťaťa. To v priebehu času výrazne ovplyvní budúcnosť celej rodiny. Včasná intervencia by sa mala začať ihneď, ako sa zistí nejaká vývojová abnormalita alebo podozrenie na neurologickú poruchu.

Včasná intervencia a ranná rehabilitácia v ProPrios

Oddelenie včasnej intervencie a rehabilitácie v rannom veku ProPrios sa zaoberá rôznymi stupňami porúch. Deti s menším oneskorením vo vývoji sa k nám odporúčajú s cieľom pomôcť dieťaťu čo najskôr nasmerovať jeho vývoj fyziologicky správnym smerom. Obracajú sa na nás aj rodiny s deťmi so stredne ťažkým postihnutím, ako aj v závažných prípadoch (dieťa pripútané na lôžko, dieťa s minimálnymi schopnosťami vonkajšej komunikácie atď.).

Tím skúsených odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v práci s malými deťmi dokáže vybrať a realizovať najvhodnejšie terapie a prístupy pre každý jednotlivý prípad. Rodičia sú aktívne zapojení do rehabilitácie a dostávajú poradenstvo týkajúce sa organizácie domáceho priestoru pre dieťa, aktivít v domácnosti, komunikácie a interakcie s dieťaťom a ďalších oblastí.

Dôležitým aspektom terapeutického procesu je hravý prístup, ktorý je najvhodnejším spôsobom práce s malými deťmi od narodenia do 3 až 5 roku.

Potrebuje moje dieťa včasnú intervenciu?

Je dôležité, aby rodičia pozorne sledovali vývin svojich detí a venovali pozornosť viacerým príznakom, ktoré môžu naznačovať potrebu včasnej intervencie. Tu sú odporúčania, ktoré môžu rodičom v tomto procese pomôcť:

  • Oneskorený motorický vývoj (abnormálny svalový tonus, slabé používanie končatín, pokrivená poloha tela alebo nepoužívanie jednej strany tela, kŕče, problémy s kŕmením, oneskorené zvládnutie plazenia, sedenia, chôdze atď.).
  • Oneskorenie vo vývoji reči (žiadna alebo oneskorená reč, žiadne zvuky, chýbajúca komunikácia prostredníctvom mimiky, ťažkosti s porozumením alebo používaním slov, či tvorením viet atď.).
  • Emocionálne a sociálne ťažkosti (ťažkosti pri nadväzovaní kontaktu s ostatnými, problémy s rozvojom emocionálnych zručností, chýbajúce alebo nadmerné emócie atď.).
  • Oneskorenie kognitívneho vývoja (ťažkosti so zapamätávaním informácií, vytváraním logických reťazcov, vnímaním reálneho sveta, adekvátnym vyhodnotením situácií atď.).
  • Zmeny v správaní (výrazné zmeny v správaní, časté zmeny nálady, ťažkosti so sústredením a pozornosťou, nedostatok motivácie, nezáujem atď.)

Dôležitosť času

Význam čo najskoršieho vyhľadania odbornej pomoci a včasného začatia intervencie nemožno podceňovať. Obzvlášť dôležité je uskutočniť tieto zásahy okamžite v prvých rokoch života dieťaťa, teda od narodenia do 3 až 5 roku, keď je potenciál dieťaťa na vrchole. Ide o kritické obdobie, počas ktorého sa formujú kľúčové vývojové zručnosti a štruktúry.

V tomto veku je mozog dieťaťa veľmi tvárny a vykonávanie úprav rôznych aspektov vývoja môže byť najprínosnejšie. Včasná intervencia môže podporiť reč, sociálne zručnosti, motorické schopnosti a pomôcť predísť a napraviť prípadné oneskorenia vo vývine. Taktiež je dieťa v tomto veku otvorenejšie a pripravenejšie učiť sa. Premeškanie tohto kľúčového momentu môže viesť ku komplikáciám v budúcnosti a vzniku ťažkostí, ktorým by sa mohlo včasnou intervenciou predísť, alebo ich aspoň zmierniť.

Preto je dôležité uvedomiť si, že obdobie od narodenia do 3 až 5 roku života je kritickým obdobím, ktoré by sa malo maximálne využiť na podporu optimálneho vývoja dieťaťa. Včasná intervencia je kľúčovým faktorom pri vytváraní priaznivého prostredia na formovanie zdravej a úspešnej budúcnosti Vášho dieťaťa.

Komu pomáhame

Ako pomáhame

Prečo ProPrios

ProPrios Medical Center

Adresa

ProPrios, s.r.o.
Sitnianska 1
851 07 Bratislava

Firemné údaje

IČO: 55468811
DIČ: 2121999583
IČ DPH: SK2121999583

Bankové údaje

Všeobecná úverová banka, a.s.
BIC / SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK71 0200 0000 0047 9488 0553

2023 © ProPrios, s.r.o. All rights reserved. Web Design & Development eduardjanosik.com